ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ ДОПОМІЖНОЇ ОСВІТИ ІЗ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

 

ТОВ «СМАРТ ПАНДА», в особі директора Гелети Ганни Сергіївни, яка діє на підставі Статуту, надалі за текстом «Виконавець», з однієї сторони, та

Будь-яка фізична особа, яка своїми діями виявила намір приєднатися до цього Договору про надання послуг допоміжної освіти із вивчення іноземної мови (Договір), надалі за текстом – «Замовник», з другої сторони, а в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», керуючись ст. 634 Цивільного кодексу України, уклали цей Договір про надання послуг допоміжної освіти із вивчення іноземної мови (Договір), надалі за текстом – «Договір», про наступне:

 

Термінологія

З метою однакового розуміння та тлумачення умов даного Договору, його Сторони домовились визначити наступні терміни:

Замовник освітніх послуг – фізична особа, що досягла 18-річного віку, яка має повну цивільну дієздатність, яка є батьком, матір’ю та/або іншим законним представником Одержувача послуг, який буде отримувати освітні послуги відповідно до обраного ним переліку.

Надавач освітніх послуг – мовна школа “Smart Panda”, розташована за адресами: м. Вінниця, вул. Соборна, 8; м. Вінниця, вул. Р. Скалецького, 38а; м. Вінниця, вул. Келецька, 51-А.

Одержувач освітніх послуг – фізична особа будь-якого віку та статі (діти, підлітки), для задоволення потреб яких Надавачем освітніх послуг надаються Освітні послуги.

Публічний договір – це правочин про надання та отримання послуг, який встановлює однакові для всіх Замовників умови надання цих послуг на умовах публічної оферти з моменту її акцептування Замовником (далі – «Договір»).

Публічна оферта – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній особі відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір, що міститься в публічній оферті.

Акцепт – надання Замовником повної і безумовної відповіді Виконавцю на його пропозицію укласти Договір на умовах, визначених публічною офертою, шляхом оформлення (підписання) заяви-приєднання до Договору та/або оплати замовлених Послуг, що свідчить про прийняття ним публічної оферти

Акцепт може бути здійсненим одним з наступних способів:

– заповненням, підписанням та передачею Замовником письмового Акцепту, зразок якого розміщений на сайті Виконавця;

– перерахуванням грошових коштів на банківський рахунок Виконавця в якості оплати або часткової оплати за відповідні послуги Виконавця;

– оплатою послуг готівкою.

Сайт – інтернет сайт ТОВ «СМАРТ ПАНДА», що розташований за веб адресою: https://www.smartpandaschool.com.

1         Загальні положення

1.1        Відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) дана публічна оферта являє собою офіційну пропозицію ТОВ «СМАРТ ПАНДА» (далі – Виконавець), висловлену необмеженому колу фізичних та юридичних осіб (далі – Замовник) укласти Договір про надання послуг допоміжної освіти із вивчення іноземної мови (далі – Договір), зокрема, у дистанційному режимі за допомогою сайту або за допомогою інших засобів зв’язку.

1.2        До відносин між Виконавцем та Замовником застосовуються положення чинного законодавства України. Представлені на сайті освітні послуги та Договір є публічною офертою, відповідно до статей 633, 634, 641 Цивільного Кодексу України.

1.3        Чинна редакція Договору завжди розміщена на офіційному сайті Виконавця https://www.smartpandaschool.com/

1.4        Виконавець має право вносити зміни до публічної оферти в односторонньому порядку, шляхом розміщення нової редакції публічної оферти на сайті без додаткового повідомлення Замовника. Нова редакція набирає чинності з дати публікації на сайті, якщо інше не буде зазначено в публічній оферті.

1.5        Виконавець має право на відступлення (або в інший спосіб передачі) своїх прав та обов’язків третім особам.

1.6        Доступ до сайту може бути тимчасово, частково або повністю відсутнім внаслідок проведення робіт або з будь-яких інших причин технічного характеру без попередження Замовника.

1.7        Виконавець не несе відповідальності за перебої в роботі сайту, помилки підключення, недоступність або несправність сайту, збої інтернет-з’єднання та будь-які інші проблеми, що перебувають за межами контролю Виконавця.

1.8        Виконавець не несе відповідальності за можливі помилки у системі безпеки та за будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна комп’ютерній системі (апаратному та програмному забезпеченню) Замовника або файлам чи документам, що зберігаються у ній.

1.9        Договір вважається укладеним на умовах, визначених в цій публічній оферті та Договорі з моменту здійснення Замовником акцепту.

1.10     Здійснюючи акцепт, Замовник у повному обсязі приймає умови даної публічної оферти та Договору.

1.11     Кожна сторона гарантує іншій стороні, що володіє необхідною правоздатністю та дієздатністю, а також усіма правами і повноваженнями, достатніми для укладення та виконання Договору.

2         Предмет Договору

2.1        Предметом даного Договору є надання Виконавцем послуг допоміжної освіти Замовнику, спрямованих на підвищення його рівня володіння іноземною мовою, які оплачуються Замовником в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

2.2        Перелік та вартість послуг встановлюється та зазначається Виконавцем на сайті.

2.3        В процесі здійснення замовлення Замовник на власний розсуд здійснює вибір послуг, які він бажає отримати.

2.4        Надання послуг здійснюється за принципом «як є». Виконавець не гарантує, що Послуги будуть відповідати цілям та очікуванням Замовника або будь-яких інших осіб.

2.5        Послуги надаються мовною школою “Smart Panda”, яка розташована за адресами: м. Вінниця, вул. Соборна, 8; м. Вінниця, вул. Р. Скалецького, 38а; м. Вінниця, вул. Келецька, 51-А. Школа працює з усіма регіонами України та Європи шляхом онлайн занять. Для вибору форми навчання, Замовник вказує місцезнаходження або місце проживання.

3         Порядок здійснення замовлення послуг (акцепт оферти)

3.1        Перед здійсненням акцепту Замовник самостійно ознайомлюється з умовами навчання, надання послуг, положеннями Договору та здійснює замовлення обраних послуг та їх оплату.

3.2        Підтвердженням повного та безумовного акцептування публічної оферти є оформлення (підписання) Замовником заяви-приєднання до Договору та/або внесення ним плати за замовлені Послуги, що свідчить про прийняття ним публічної оферти.

3.3        Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Виконавцем заяви-приєднання від Замовника та/або оплати Замовником замовлених послуг чи вчинення інших дій, передбачених Договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами.

3.4        Здійснюючи акцепт, Замовник дає згоду дотримуватися умов Договору та згоду отримати послуги на встановлених Виконавцем умовах з моменту оформлення (підписання) Виконавцем заяви-приєднання та/або оплати замовлених послуг.

3.5        Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він має право не укладати цей Договір. Здійснюючи акцепт, Замовник автоматично підтверджує факт ознайомлення з положеннями оферти, даного Договору, умовами надання послуг, інформацією, яка розміщена на сайті Виконавця, а також погоджується з повним та безумовним прийняттям Замовником положень оферти, Договору, Тарифів та всіх додатків, що є невід’ємною складовою частиною Договору.

3.6        Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.

3.7        Договір про надання послуг укладається шляхом надання згоди Замовником на приєднання до запропонованого Договору в цілому, шляхом акцептуванням всіх істотних умов Договору, без підпису письмового примірника сторонами. Дійсний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівнозначним Договору, підписаному Сторонами.

3.8        Всі умови Договору, викладені в цій Публічній оферті, є обов’язковими для Сторін.

4         Умови надання та отримання послуг

4.1        Послуги надаються Виконавцем за наступних умов:

4.2        Наявність у Виконавця технічної та іншої можливості для надання Замовнику замовленої послуги.

4.3        Ознайомлення Замовника з умовами цього Договору.

4.4        Надання Замовником згоди на обробку його персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

4.5        Оформлення (підписання) Замовником письмової заяви-приєднання до даного Договору.

4.6        Надання Замовником Виконавцю оригіналів документів, необхідних для отримання відповідної послуги, в тому числі документів, що підтверджують його особу, громадянство чи спеціальний статус та можливості зняти з них копії.

4.7        Оформлення (підписання) Замовником інших документів, необхідних для отримання тієї чи іншої послуги.

4.8        Внесення Замовником на розрахунковий рахунок Виконавця плати за надання послуги у розмірі, встановленому діючими Тарифами, та сплати Замовником інших обов’язкових платежів.

4.9        У разі неможливості надання послуг, які хоче замовити Замовник, у тому числі з незалежних від Виконавця причин, останній має право виключити такі послуги із замовлення Замовника та повідомити про це останнього за допомогою електронної пошти або за телефоном, зазначеними Замовником.

5         Характеристика послуг

5.1        Згідно з цим Договором, Виконавець надає Замовнику наступні послуги: групові заняття (до 8 осіб) з іноземної мови за програмою курсу, розробленого школою “Smart Panda”, індивідуальні заняття та заняття в міні-групах (від 3 до 4 осіб) (на вибір Замовника).

5.2        Замовник обирає один або декілька курсів та навчається за запропонованим графіком занять.

5.3        Обрання курсів можливо безпосередньо у школі з допомогою адміністраторів.

5.4        Тривалість програми та інших послуг:

5.5        Початком навчання є перше заняття за розкладом групи або дата приєднання до групи, що вже розпочала навчання, закінченням – останнє заняття за розкладом групи. Датою закінчення навчання, також, може вважатися дата написання письмової Заяви про припинення навчання.

5.6        Всі групи на курсах, які пропонує мовна школа “Smart Panda”, формуються за принципом “Вік+Рівень”. У випадку, якщо рівень знань учня не відповідає рівню групи, послуги надаються тільки після досягнення Отримувачем послуг рівня, який відповідає рівню групи. Отримувач послуг може досягти потрібного рівня знань шляхом індивідуальних заняття на обраному курсі.

5.7        Кількість занять визначається розкладом обраного курсу (курсів).

6         Вартість послуг та порядок розрахунків

6.1        Загальна вартість послуг визначається індивідуально та залежить від обраного курсу навчання.

6.2        Замовник може вносити плату одноразово (щосеместрово, щоквартально, щомісяця) безготівково у національній валюті України – гривні.

6.3        Під час оплати групових занять, Замовник повинен внести оплату не пізніше 10-го числа кожного місяця. У випадку несвоєчасної сплати за навчання, Виконавець має право не допустити його до навчання.

6.4        Вартість навчальних матеріалів не входить у вартість освітніх послуг та оплачується додатково.

6.5        В разі, якщо оплата послуг здійснюється не через сервіс Приват24, та будь-яким іншим способом зазначеним на сайті: https://www.smartpandaschool.com/, для ідентифікації платежу необхідно надіслати квитанцію викладачу або на корпоративний номер телефону школи “Smart Panda”. В темі повідомлення для реєстрації платежу необхідно зазначити: ПІП Замовника (Одержувача) послуг, дата та сума платежу, період за який здійснюється оплата.

6.6        У разі недоукомплектування групи, Виконавець залишає за собою право прийняти рішення про закриття такої групи. У такому випадку Замовник може або повернути повну суму бронювання (вартості курсу), або обрати іншу групу відповідного рівня з запропонованих Виконавцем альтернативних груп, якщо такі передбачені розкладом на конкретний навчальний семестр. Інформація про закриття групи надається адміністраторами школи в термін не пізніше, ніж за 14 (чотирнадцять) календарних дні після планового відкриття групи.

6.7        Якщо Замовник бажає припинити навчання достроково, але не пізніше, ніж за 8 (вісім) занять до кінця курсу, Виконавець може надати один з видів компенсації: повернути 50% (п’ятдесят відсотків) залишку коштів або заморозити 100% (сто відсотків) залишку коштів з можливістю розморозки впродовж трьох місяців. Заморожені кошти не можна повернути в грошовому еквіваленті. У разі, якщо Замовник послуг не використав заморожені кошти протягом 3 (трьох) місяців, вони автоматично вважаються використаними і не підлягають подальшому використанню на програми мовної школи “Smart Panda”.

6.8        Датою припинення навчання вважається дата подання адміністратору письмової Заяви або попередження адміністратора.

6.9        Виконавець може підвищувати вартість послуг не більше 1-го разу за календарний рік та не більше ніж на 20%, попередньо повідомивши про це Замовника.

6.10     У випадку порушення порядку та умов оплати послуг Замовник втрачає право на будь-які знижки в поточному рівні навчання.

6.11     У випадку запізнення Замовника (Одержувача) на заняття, оплата за навчання не відшкодовується, а додатковий час не виділяється.

6.12     Індивідуальні та парні заняття оплачуються наперед. На першому занятті проводиться оплата першого та наступного заняття, після цього відбувається бронювання часу та кабінету. Оплата наступного заняття не повертається у разі неявки на заняття без поважної причини чи без попередження як мінімум за 6 (шість) годин до початку заняття.

6.13     Час і дата бронюються тільки після отримання Виконавцем оплати за послуги.

6.14     Оплата групових занять за абонементом здійснюється до 10-го числа кожного місяця. Якщо Замовник приєднується до групи з 3-го по 5-те заняття – оплата за місяць відбувається в розмірі 50% від вартості послуг за місяць, якщо з 6-го по 9-те заняття – 25% від вартості послуг за місяць. У всіх інших випадках оплата послуг за місяць здійснюється в повному обсязі.

6.15     У випадку коли на занятті присутній лише 1 учасник групи, тривалість такого заняття скорочується на 30 хв (якщо заняття триває 90 хв) та 15 хв (якщо заняття триває 60 хв). Дане заняття вважається проведеним для всіх учасників групи та оплачується в повному обсязі

6.16     У разі пропуску Замовником (Одержувачем) 4 (чотирьох) і більше занять з поважної причини та за умови надання Замовником (Одержувачем) підтверджуючих документів (зокрема, довідка з лікарні тощо), – такі заняття переносяться на інший місяць.

6.17     У разі внесення Замовником змін до замовлених послуг (зокрема, замовлення дорожчого курсу, додаткових курсів, зміна періоду надання послуг, тощо) і якщо такі зміни призвели до збільшення вартості послуг, Замовник зобов’язаний доплатити відповідну різницю вартості послуг. У разі, якщо зміна Замовником замовлених послуг призвела до зменшення вартості таких послуг, різниця вартості послуг поверненню не підлягає.

6.18     Оплата послуг за Договором здійснюється у готівковій або безготівковій формі. Датою оплати послуг вважається дата зарахування коштів на банківський рахунок Виконавця або дата фактичного отримання коштів (у разі готівкового розрахунку).

6.19     Сторони погодили, що витрати зі сплати комісії банку за перерахування коштів за послуги покладаються на Замовника.   

7         Права та обов’язки Сторін

7.1        Виконавець зобов’язується:

7.1.1       Надати якісно та в повному обсязі освітні послуги, пов’язані з вивченням чи підвищенням рівня володіння іноземною мовою, в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

7.1.2       Своєчасно, згідно з розкладом та програмою, проводити заняття із Одержувачем.

7.1.3       Забезпечувати технічне оснащення для проведення занять.

7.1.4       Безкоштовно видати Замовнику (Одержувачу), який успішно закінчив повний курс навчання, відповідний документ (сертифікат), за умови присутності на 80% занять та здачі Одержувачем внутрішнього шкільного іспиту.

7.2        Виконавець має право:

7.2.1       Отримувати від Замовника плату за Освітні послуги у відповідності з умовами даного Договору.

7.2.2       Вимагати від Замовника та/або Одержувача дотримання й виконання умов даного Договору.

7.2.3       На дострокове припинення Договору.

7.2.4       Призупинити надання послуг та/або розірвати Договір в односторонньому порядку, при порушенні Замовником взятих на себе обов’язків та/або гарантій визначених даним Договором.

7.2.5       На свій розсуд та в односторонньому порядку визначати дату, формат, час, тему, лекторів, тривалість та інші умови проведення занять, на яких надається послуга, скасовувати або переносити їх, повідомивши Замовника та або Одержувача.

7.2.6       Встановлювати та змінювати вартість послуг, застосовувати системи знижок на послуги в односторонньому порядку.

7.2.7       Не переводити Замовника (Одержувача) на наступний рівень, якщо рівень його знань не відповідає вимогам навчальної програми (кількість правильних відповідей фінального тесту менше 60%).

7.2.8       Замовник (Одержувач) послуги навчається під час програми у групі, яка відповідає його віку та рівню. Якщо рівень володіння мовою не комфортний для навчання у запропонованій групі, Виконавець має право перевести учня в іншу вікову чи рівневу групу.

7.2.9       Не допускати до занять Замовника (Одержувача) у наступних випадках:
несвоєчасної та/або неповної оплати послуг.
якщо учень з’являється на заняття з симптомами хвороби, яка може передаватися повітряно-крапельним чи контактним шляхом, в стані алкогольного, наркотичного сп’яніння.
у будь-який момент відмовити учню у наданні послуг у випадку, якщо його поведінка під час проведення занять не дає змоги викладачеві належно виконувати свої обов’язки, а іншим учням – ефективно сприймати інформацію, порушує соціально прийнятні норми поведінки, підбурює на агресивні дії, незаконно заволодіває майном мовної школи “Smart Panda” чи третіх осіб. У такому разі грошові кошти, які були сплачені Замовником за надання послуг, не повертаються.

7.2.10    На власний розсуд залучати третіх осіб для виконання своїх обов’язків за цим Договором.

7.2.11    Виконавець послуг лишає за собою право заміни викладача під час проходження курсу.

7.2.12    У зв’язку з епідеміологічною ситуацією та з метою виконання постанов Кабінету Міністрів України, актів інших органів державної влади та місцевого самоврядування, Виконавець має право перевести освітній процес в режим дистанційного навчання у разі введення режиму самоізоляції карантину та інших обмежувальних заходів з метою запобігання розповсюдження вірусу COVID-19, інших захворювань.

7.3        Замовник та/або Одержувач зобов’язаний:

7.3.1       Своєчасно та в повному обсязі здійснювати оплату послуг у розмірах та у строки, передбачені цим Договором.

7.3.2       Суворо дотримуватись і виконувати Правила мовної школи “Smart Panda”, загальноприйняті норми моралі та поведінки. Бути взаємо ввічливими із викладачами та учнями.

7.3.3       Відвідувати заняття відповідно до погодженого графіку.

7.3.4       Виконувати домашні завдання або контролювати таке виконання відповідно до погодженої із викладачем програми з надання послуг, з метою покращення та закріплення наданих послуг учню.

7.3.5       Придбати/роздрукувати підручники та матеріали, необхідні для вивчення курсу.

7.3.6       Не порушувати майнових, авторських та особистих немайнових прав Виконавця.

7.3.7       Для участі в Online-трансляції Замовник самостійно забезпечує дотримання належних вимог для свого персонального комп’ютера та мережі Інтернет.

7.3.8       Дотримуватись вимоги законодавства у сфері інтелектуальної власності.

7.3.9       Належним чином виконувати всі умови даного Договору.

7.4        Замовник та/або Одержувач має право:

7.4.1       Користуватися послугами Виконавця для вивчення іноземної мови відповідно до положень цього Договору.

7.4.2       Змінювати час або дні навчання за попереднім узгодженням із Виконавцем. Такі зміни можуть бути прийняті в разі наявності у Виконавця можливості забезпечити надання послуг з урахуванням таких змін.

7.4.3       Отримувати необхідну і достовірну інформацію про Виконавця, режим його роботи та перелік послуг, які надаються.

7.4.4       Змінювати час проведення індивідуальних занять (відмінити/перенести) не пізніше ніж за 8 (вісім) годин до початку заняття, проінформувавши про це адміністратора та Виконавця.

7.4.5       Отримати відповідний документ (сертифікат), який надається Виконавцем Замовнику та або Одержувачу за умови успішного закінчення учнем повної Програми з надання послуг.

7.4.6       Замовник (Одержувач) не має права копіювати аудіо та відеоматеріали Online-трансляції повністю або частково, вести запис Online-трансляції, а також фіксувати зміст Online-трансляції повністю або частково на будь-якому матеріальному носії, а також здійснювати будь-які інші дії, прямо не передбачені цим Договором. Замовник (Одержувач) зобов’язаний використовувати інформацію, отриману під час перегляду Online-трансляції виключно для власних цілей (для приватного користування), не поширювати і не передавати таку інформацію або її частину третім особам.

8         Відповідальність Сторін

8.1        За невиконання (неналежне виконання) зобов’язань по даному Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену нормами чинного законодавства України та цим Договором.

8.2        Виконавець несе відповідальність винятково за обсяг надання послуг безпосередньо Замовнику відповідно до умов цього Договору.

8.3        Виконавець не несе відповідальності за кінцевий результат у випадках, якщо Замовник (Одержувач) не сумлінно ставиться до навчального процесу, не відвідує заняття, не виконує завдання викладача.

8.4        Не вважається неналежним виконанням даного Договору суб’єктивне сприйняття та оцінювання Замовником (Одержувачем) якості послуг. Виконавець не несе відповідальності за обставини, на які він не може прямо впливати, такі як наприклад: неввічливе ставлення персоналу надавачів послуг, технічні проблеми в зовнішніх чи внутрішніх мережах, поломки в електроприладах, комп’ютерній техніці, мобільних пристроях тощо, прийняття обмежувальних рішень адміністрацією будівель, приміщень, органами місцевого самоврядування, органами державної влади, а також інші непередбачувані обставини. Послуги надаються відповідно до вимог, стандартів, регламентованих чинним законодавством України та положеннями цього Договору.

8.5        Виконавець не несе відповідальність у випадку, якщо Замовник (Одержувач) під час отримання послуг, керуючись особистими інтересами, не скористався всіма або частиною послуг, достроково припинив користування послугами.

8.6        У разі пошкодження Замовником (Одержувачем) послуг майна Виконавця, залучених Виконавцем осіб, Замовник зобов’язаний відшкодувати у повному обсязі визначену сервісним центром (у т.ч. експертом) вартість відновлювального ремонту або вартість такого майна (аналогічного майна) протягом 5-ти робочих днів з моменту отримання відповідної вимоги.

9         Форс-мажорні обставини

9.1        Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, передбачених даним Договором, у випадку якщо це сталось внаслідок обставин непереборної сили, які безпосередньо вплинули на виконання даного Договору.

9.2        Під такими обставинами в даному Договорі слід розуміти будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч бажанням Сторін, і які неможливо передбачити або уникнути, включаючи: прийняті рішення органами державної влади і місцевого самоврядування, військові дії, суспільні заворушення, природні катаклізми, епідемії, пожежі, повені, інші обставини, визначені у Законі України «Про торгово-промислові палати в Україні (із наступними змінами та доповненнями).

9.3        Виникнення та існування обставин непереборної сили повинні бути підтверджені документально – відповідними компетентними органами (зокрема, Торгово-промисловою палатою України).

9.4        Сторона, яка не має можливості належним чином виконувати свої зобов’язання по даному Договору зобов’язана негайно, а у випадку неможливості – негайно, після того як це стане можливим повідомити іншу Сторону про існуючі для цього перешкоди (обставини, що виключають її відповідальність).

9.5        Настання форс-мажорних обставин не звільняє Замовника від обов’язку з оплати вартості наданих Виконавцем послуг

10      Права інтелектуальної власності

10.1     З урахуванням положень даного Договору, Цивільного кодексу України, Законів України «Про авторське право та суміжні права», «Про інформацію», інших чинних нормативно-правових актів, Сторони домовилися, що:

10.2     всі навчальні матеріали, що використовуватимуться з метою виконання даного Договору, охороняються авторським правом;

10.3     всі та будь-які виключні майнові права на об’єкти інтелектуальної власності з моменту створення таких об’єктів у повному обсязі належать Виконавцю;

10.4     Виконавець є власником або ліцензіатом усіх прав на об’єкти інтелектуальної та промислової власності, що містяться на сайті, а також на контент, до якого можна отримати доступ за допомогою сайту. Права інтелектуальної власності на сайт, програмний код, а також його текст, зображення, графічний дизайн, навігаційну структуру, інформацію та контент, належать Виконавцю, який має ексклюзивне право в будь-який спосіб реалізовувати свої права на використання.

10.5     Замовник має право використовувати матеріали, дані, тексти, фотографії, відеоматеріали, графічні матеріали, у тому числі, розміщені на сайті, виключно для цілей виконання цього Договору та в некомерційних цілях. При цьому, всі права інтелектуальної власності на навчальні матеріали залишаються у Виконавця. Забороняється їх відтворювати, змінювати, передавати, ліцензувати та/або публікувати, повністю або частково, з будь-якою метою без отримання письмової згоди на це зі сторони ТОВ «СМАРТ ПАНДА».

10.6     Ніщо в цьому Договорі не повинно тлумачитись як передача Виконавцем будь-яких прав інтелектуальної власності на навчальні матеріали та/або дозвіл на використання таких навчальних матеріалів в цілях інших, ніж визначені даним Договором.

10.7     У разі порушення Замовником (Одержувачем) послуг п. 6.4.6. даного Договору, а також інших положень даного Договору та чинного законодавства України щодо використання об’єктів інтелектуальної власності, Виконавець має право в односторонньому порядку зупинити надання послуг. При цьому, сплачені Замовником кошти поверненню не підлягають.

 

11      Конфіденційність та персональні дані

11.1     Обробка персональних даних Замовника здійснюється згідно з чинним законодавством України у сфері захисту персональних даних.

11.2     Здійснюючи замовлення послуг, Замовник підтверджує, що він обізнаний з положеннями Закону України «Про захист персональних даних», «Про захист прав споживачів».

11.3     Виконавець не несе відповідальність за збір, обробку, передачу персональних даних, що здійснюється іншими сервісами (платіжними системами, банками, соціальними мережами тощо).

 

12      Спосіб зв’язку

12.1     Сторони будуть здійснювати всі необхідні дії щодо підтримання необхідного оперативного зв’язку (телефон, електрона пошта, кур’єр тощо) за реквізитами, які Виконавець зазначив у Договорі та/або на офіційному сайті мовної школи, та за реквізитами, які Замовник вказує під час здійснення акцепту (замовлення послуг, оплати послуг).

 

13      Строк дії оферти та строк дії Договору

13.1     Оферта починає діяти з моменту розміщення в мережі Інтернет на офіційному сайті Виконавця і діє до моменту відзиву або зміни оферти Виконавцем.

13.2     Договір набирає чинності з моменту акцепту оферти Замовником та діє до моменту виконання Сторонами договірних зобов’язань, або до його розірвання за домовленістю Сторін або за ініціативою однієї Сторони у порядку, визначеному даним Договором.

14      Умови зміни та дострокового припинення Договору

14.1     Договір може бути припинений (розірваний) Виконавцем в односторонньому порядку, без повернення Замовнику сплаченої Виконавцеві плати (авансових платежів) у випадках якщо:

14.2     Замовник та/або Одержувач систематично порушує умови Договору;

14.3     Прострочення оплати Замовником платежів у розмірах та у строки, передбачених цим Договором більше, ніж на 10 (десять) календарних днів підряд;

14.4     В інших випадках, визначених даним Договором, чинним законодавством України.

14.5     У разі припинення Договору Виконавцем в односторонньому порядку, авансовий платіж сплачений Виконавцю за останнє заняття не повертається.

14.6     Цей Договір може бути розірваний достроково з поверненням Замовнику сплачених ним коштів за цим Договором, в разі, якщо рівень знань іноземної мови Замовника (Одержувача) послуг не відповідає рівню обраної групи, а Виконавець не може запропонувати альтернативну групу, котра відповідає рівню і віку Замовника (Одержувача) послуг.

14.7     Цей Договір може бути достроково розірваний за домовленістю Сторін або за рішенням суду.

15      Заключні положення

15.1     Даний Договір є договором приєднання.

15.2     Виконавець може без погодження із Замовником залучати третіх осіб до виконання своїх обов’язків за цим Договором.

15.3     Всі питання, які не врегульовані даним Договором, підлягають вирішенню у відповідності з чинним законодавством України.

15.4     Можлива недійсність однієї або більше умов Договору не тягне за собою недійсності всього Договору або окремих його частин, які залишаються чинними.

15.5     Право Замовника і Виконавця в будь-який час укласти Договір про надання послуг в формі окремого письмового двостороннього документу не є порушенням умов даного Договору.

15.6     Сторони погодили, що інформація щодо послуг, умов замовлення та надання послуг, вартості послуг та порядку розрахунків, а також інші відомості, які розміщені на сайті, мають юридичну силу та є невід’ємною частиною Договору.

15.7     Укладаючи цей Договір, Сторони розуміють значення своїх дій, умов Договору, та підтверджують, що їх волевиявлення на укладення даного Договору є добровільним.

 

16      Реквізити Виконавця

ТОВ «СМАРТ ПАНДА»

Код в ЄДР 44254572

Україна, 02094, місто Київ, вул. Хоткевича Гната,

будинок 12, офіс 177

АТ «АЛЬФА-БАНК»

п/р: UA963003460000026009098711001

+38(097)-444-01-37

smartpandalearn@gmail.com

Директор _______
__ Гелета Ганна Сергіївна

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

WWW.SMARTPANDASCHOOL.COM

Розділ І. Загальні положення

1. Web – сайт www.smartpanda.com (далі – Сайт) належить на праві власності ТОВ “СМАРТ ПАНДА”, код ЄДРПОУ 44254572 ( далі – Компанія) . Всі фрази об’єкти права інтелектуальної власності, які містяться на сайті, окрім випадків, коли про це окремо зазначено, належать на праві власності Компанії.

2. Дана Політика конфіденційності та захисту персональних даних (далі – Політика конфіденційності) є чинною виключно в рамках Правил користування Сайтом та не поширюється на web – сайти третіх осіб.

3. Дана Політика конфіденційності є комплексом правових, адміністративних , організаційних, технічних та інших заходів, які вживає Компанія з метою забезпечення конфіденційності та захисту персональних даних фізичних осіб – споживачів, які є користувачами Сайту, окрім випадків, коли така інформація особисто та свідомо розголошується споживачем – користувачем Сайту.

4. Метою впровадження Політики конфіденційності та захисту персональних даних є недопущення публічного доступу та розголошення інформації, володільцем якої є споживач.

5. Компанія вживає всіх можливих заходів з метою забезпечення виконання заходів, передбачених даним розділом Політики конфіденційності.

Розділ ІІ. Доступ до персональних даних

1. З метою реалізації функцій та завдань Сайту та інших цілей, пов’язаних з цивільно – правовими відносинами між Компанією та споживачем, споживач, користуючись даним Сайтом та послугами, для надання яких створений Сайт, надає Компанії дозвіл на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання (в тому числі з використанням автоматизовуваних засобів) персональних даних, володільцем яких він являється.

1.1. З метою реалізації функцій та завдань Сайту та інших цілей, пов’язаних з цивільно – правовими відносинами між Компанією та споживачем, споживач, користуючись даним Сайтом та послугами, для надання яких створений Сайт, надає Компанії дозвіл на передачу власних персональних даних третім особам.

2. Згода споживача, яка надається Компанії на збирання, обробку, зберігання та використання (в тому числі з використанням автоматизовуваних засобів) персональних даних та їх передачу третім особам оформлюється шляхом проставлення споживачем відмітки про надання дозволу на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання своїх персональних даних.

3. До персональних даних, на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання яких (у тому числі з використанням автоматизовуваних засобів) споживач надає дозвіл Компанії входить:

1. прізвище, ім’я, по – батькові;

2. місце реєстрації;

3. стати;

4. місце проживання;

5. інформація про сімейний стан;

6. дата та місце народження

споживача;

7. номери засобів зв’язку (телефон, e – mail та ін.);

8. інформація про географічне розташування;

9. інформація про банківські та інші фінансові операції;

….Інша інформація, яка самостійно вносити споживачем.

ІІІ. Рядків та місце зберігання Персональних даних

1. Персональні дані, на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання яких споживач надає доступ Компанії зберігаються безстроково, якщо інше не встановлено законодавством України або волевиявленням споживача.

2. Місцем зберігання персональних даних споживача є https://smart-panda.otmechalka.com/

IV. Права споживача

1. Споживач, відносно власних персональних даних, які надаються для збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання Компанії має право:

1.1. Знаті про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження Компанії;

1.2. Отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних;

1.3. На доступ до своїх персональних даних;

1.4. Отримувати інформацію стосовного того, чи обробляються його персональні дані;

1.5. пред’явлення являти вмотивовану вимогу Компанії із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

1.6. пред’явлення являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

1.7. на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

1.8. звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;

1.9. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

1.10. вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

1.11. відкликати згоду на обробку персональних даних;

1.12. знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

1.13. на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

V. Розкриття конфіденційної інформації та Персональних даних

1. Компанія звільняється від обов’язку дотримання Політики конфіденційності щодо Персональних даних споживача у випадку, якщо споживач самостійно публічно розголошує персональні дані.

2. Компанія має право поширювати персональні дані споживача у випадку якщо інформація, отримана зі складу персональних страждань є суспільно необхідною, тобто є предметом суспільного інтересу, і право громадськості знати таку інформацію переважає потенційну шкоду від її поширення.

3. Компанія має право поширювати персональні дані споживача з відповідного письмового дозволу споживача.

4. Компанія має право поширювати персональні дані споживача з відповідного письмового припису суду.

VI. Знищення та видалення персональних даних

1. Персональні дані, на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання яких споживач надає доступ Компанії підлягають видаленню або знищенню у разі:

– припинення правовідносин між споживачем та Компанією;

– за запитом від споживача

– видання відповідного припису Уповноваженого Верховної ради з прав людини або визначених ним посадових осіб секретаріату Уповноваженого Верховної